De SCE-regeling in het kort

kantoor uitleg

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) ondersteunt energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) bij het opwekken van duurzame energie. De subsidie zorgt dat omwonenden makkelijker mee kunnen doen in een project. Per 1 april 2021 vervangt de regeling de fiscale Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling). In dit artikel lichten we de SCE-regeling kort toe.

Wat houdt de SCE-regeling in?

Hoe werkt de SCE-subsidie?

De SCE is een exploitatiesubsidie die via RVO uitgegeven wordt. De opzet komt grotendeels overeen met die van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie ++ (SDE++). Energiecoöperaties of VvE’s ontvangen met de SCE gedurende de looptijd van een energieproject subsidie per geproduceerde kWh. Het uitbetaalde subsidiebedrag beweegt mee met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar.

De SCE-subsidie:

 • is een exploitatiesubsidie met een gegarandeerde looptijd van 15 jaar.
 • bestaat uit een basisbedrag dat voor 15 jaar is vastgelegd in de subsidiebeschikking minus een correctiebedrag dat per jaar varieert. Omdat het correctiebedrag jaarlijks fluctueert is de daadwerkelijke subsidie per kWh jaarlijks ook verschillend.
 • wordt berekend per kilowattuur (kWh), op basis van het vermogen van de productie-installatie en het voor die categorie productie-installaties geldende maximum aantal vollasturen. Ook het vermogen en het aantal vollasturen wordt voor 15 jaar vastgelegd in de subsidiebeschikking.

Het idee is dat de subsidiegever geld bijlegt zolang de productie van duurzame energie meer kost dan opbrengt. Dus als de elektriciteitsprijs stijgt, ontvang je minder subsidie (je ontvangt dan een hogere vergoeding voor je opgewekte stroom uit de markt). Er wordt niet gekeken naar daadwerkelijk gemaakte kosten en daadwerkelijk genoten opbrengsten – want dan worden de uitvoeringskosten te hoog. 

Waarom deze regeling?

De SCE is bedoeld om nieuwe opwekprojecten van energiecoöperaties en VvE's te ondersteunen. Het is voor deze collectieven belangrijk dat ze zekerheid hebben over de toekomstige inkomsten van hun energieproject en dat die voldoende zijn voor een rendabele exploitatie van de productie-installatie. De regeling biedt deze zekerheid. Ze ondersteunt met een passend bedrag per kWh dat aansluit bij de kosten van de productie-installatie. 

Het kabinet wil met deze regeling de lokale opwek van duurzame elektriciteit stimuleren. Achterliggend idee is dat daarmee niet alleen een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling voor duurzame energie, maar ook aan een groter draagvlak hiervoor. Burgers worden immers zelf producent. 


Deze SCE vervangt de oude Regeling Verlaagd Tarief, ook wel postcoderoosregeling, bij nieuwe collectieve projecten. Bij de postcoderoosregeling krijgen de leden van een coöperatie of een vereniging van eigenaars (VvE), korting op hun energiebelasting – als ze wonen in de zogenaamde postcoderoos.

Via de salderingsregeling ontvangen burgers en kleinere bedrijven, die op eigen terrein of dak duurzame elektriciteit opwekken, een verlaging van hun energierekening. De energieleverancier trekt de energie die je terug levert aan het net af van de energie die van het net hebt afgenomen. 

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de oude postcoderoosregeling en de SCE?

 • De SCE-subsidie wordt uitbetaald aan de energiecoöperatie of VvE. Het is vervolgens aan de energiecoöperatie of VvE om de opbrengsten te verdelen onder de leden. Hieraan worden geen nadere eisen gesteld. In de oude postcoderoosregeling ontvangen de leden van de energiecoöperatie of VvE belastingvoordeel via hun energieleverancier.
 • De businesscase van een postcoderoosproject is afhankelijk van de energiebelasting, die weer afhankelijk is van de politiek. Een businesscase onder de SCE is uiteindelijk gebaseerd op marktprijzen.
 • Bij de SCE is er geen koppeling meer met het stroomverbruik van participerende leden. Daardoor is er ook minder administratieve rompslomp rondom de verrekening van energiebelasting door energieleveranciers.

Wat is er in 2024 veranderd aan de SCE?

Er zijn een aantal veranderingen van de SCE in de ronde van 2024 doorgevoerd ten opzichte van 2023 en 2022. De belangrijkste staan hieronder op een rij:

 

2024

2023

2022

Openstelling ronde

2 april – 1 november

9 januari  - 1 november

1 maart - 1 december

Openstellingsbudget

€100 miljoen

€150 miljoen

€150 miljoen

Basisbedrag zon kleinverbruik

€0,124 kWh

€0,14 kWh

€0,124 kWh

 

Naast deze wijzigingen heeft de minister een aantal nieuwe eisen opgesteld aan de regeling:

 • Binnen de SCE zijn twee categorieën van productie-installaties toegevoegd, waarbij er ruimte is voor grotere zon- en windprojecten tot 6 MW.
 • Projecten met grootverbruikersaansluitingen kunnen geen subsidies meer ontvangen over periodes met negatieve energieprijzen
 • Het maximale subsidiebedrag per subsidieontvanger is €30 miljoen over de gehele looptijd van de subsidie
 • De verklaring voor de geschiktheid van de dak- of gevelconstructie moet door een constructeur opgesteld worden voor zon-op-dak projecten groter dan 0,5 MWp. Is je project kleiner dan 0,5 MWp? Dan volstaat een getekend formulier door de subsidieaanvrager.
 • Bij het financieringsplan moet een uitgesplitste begroting van noodzakelijke kosten toegevoegd worden
 • De looptijd van de subsidie begint bij de feitelijke ingebruikname van de productie-installatie en binnen de uiterste realisatietermijn. Voor de verschillende productie-installaties worden ook verschillende ingebruikname termijnen gehanteerd.
 • Voor zonneprojecten vanaf 0,5 MW moet de opdrachtverstrekking voor de installatie binnen 18 maanden na de subsidieverstrekking getekend zijn
 • De termijn van 12 maanden voor het aanleveren van de ledenlijst, geldt vanaf 2024 ook voor coöperaties.
 • De ledeneis voor windprojecten wordt gelijkgesteld aan zonprojecten: minimaal 1 lid per 5 kW
 • Te veel ontvangen voorschotten werden voorheen pas aan het einde van de subsidielooptijd terug gevorderd. Vanaf 2024 mogen deze voorschotten gedurende de looptijd van de subsidie teruggevorderd worden.

Wat is een postcoderoos? 

Een postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben). De leden van een coöperatie of VvE die gezamenlijk eigenaar zijn van een opwek-installatie moeten wonen binnen dit postcoderoosgebied.

Hoeveel geld is met deze regeling gemoeid?

Jaarlijks is er een openstellingsronde voor het indienen van aanvragen. In 2024 is er een openstellingsbudget beschikbaar van €100 miljoen euro. Het beschikbare budget wordt op volgorde van ontvangst van de aanvragen verdeeld. Subsidie kan worden aangevraagd van 2 april 2024, 09:00 uur tot 1 november 2024, 17:00 uur. 

Mocht gedurende de aanvraagperiode blijken dat er geen budget meer is voor later ingediende projecten, dan worden deze projecten geparkeerd. Het is namelijk altijd mogelijk dat aanvragers om de een of andere reden hun subsidieverlening willen teruggeven. Een ander (geparkeerd) project kan dan toch nog in aanmerking komen. Deze werkwijze geldt alleen voor het lopende subsidiejaar.

In het openstellingbesluit worden de categorieën productie-installaties aangewezen die in die periode voor subsidie in aanmerking komen. Ook worden daarin per categorie productie-installaties het basisbedrag, het maximum aantal vollasturen, de basiselektriciteitsprijs, en voor het lopende jaar het voorlopige correctiebedrag vastgesteld.

Is het mogelijk om tegelijkertijd gebruik te maken van een andere (subsidie)regeling?

Er mag geen eerdere subsidie of andere financiële tegemoetkoming door de Rijksoverheid voor de productie-installatie verstrekt zijn. Een subsidie vanuit de provincie of de gemeente is geen probleem.

Kun je onbeperkt gebruik maken van de regeling?

Per locatie mag je per openstellingsronde per categorie productie-installaties maximaal één aanvraag indienen. In volgende openstellingsrondes kan wel een aanvraag gedaan worden voor een nieuwe productie-installatie (bijvoorbeeld ter uitbreiding) op dezelfde locatie.

Welke soorten productie-installaties komen in aanmerking voor de subsidie?

De volgende categorieën productie-installatie worden onderscheiden:

 1. Zon-PV aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kWp
 2. Zon-PV aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 500 kWp
 3. Zon-PV aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 500 kWp tot en met 6 MWp 
 4. Wind op land aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kW
 5. Wind op land aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 1 MW
 6. Wind op land aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 1 MW tot en met 6 MW
 7. Waterkracht aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kW
 8. Waterkracht aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 150 kW

Voor wie is de regeling bedoeld?

Welke collectieven komen in aanmerking voor de subsidieregeling?

De SCE-regeling is alleen bedoeld voor coöperaties en verenigingen van eigenaren (VvE). 

Om als coöperatie voor subsidie in aanmerking te komen, moet je ieder geval 'productie van hernieuwbare energie' als een van je doelstellingen hebben.

De coöperatie of VvE vraagt de subsidie aan en is de ontvanger van de subsidie. De coöperatie of VvE is namelijk ook de partij die investeert in de productie-installatie en die ook de inkomsten ontvangt uit bijvoorbeeld de verkoop van de opgewekte energie. Daarom heb je als coöperatie of VvE ook de centrale regie over de financiën van de energieproductie. De SCE-regeling stelt geen eisen aan de verdeling van de subsidie door een coöperatie of VvE aan haar leden.

Wie kan profiteren van de regeling?

Particulieren en ondernemers die samen investeren in het opwekken van duurzame energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak of grond in de buurt.

De voorwaarden voor de deelnemers aan het project zijn:

 • de deelnemers wonen in de buurt: binnen een zogenaamd postcoderoosgebied
 • de deelnemers zijn kleinverbruikers (dus t/m 3 x 80A)
 • de deelnemers zijn particulieren of rechtspersonen
 • de deelnemers vormen samen een coöperatie of een vereniging van eigenaren (VvE)
 • per adres is er niet meer dan één lid
 • deelnemers hebben op het moment van deelname voor de subsidie een adres in de postcoderoos van het betreffende project. Daarmee wordt bedoeld het viercijferig postcodegebied van de projectlocatie en de direct aangrenzende gebieden.
 • per projectlocatie is er minimaal één lid per vijf kW,

Welke technieken/productie-installaties komen in aanmerking voor de regeling?

De regeling geldt voor elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen: zon-PV, wind op land en waterkracht.

Per technologie worden twee categorieën productie-installaties opengesteld:

Dit onderscheid is gemaakt omdat er verschillende regels gelden voor eigen gebruik achter de meter bij klein- en grootverbruikersaansluitingen. 

Per categorie is afgebakend hoe groot de productie-installaties minimaal moeten en maximaal mogen zijn om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie:

 1. Zon-PV aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kWp
 2. Zon-PV aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 500 kWp
 3. Zon-PV aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 500 kWp tot en met 6 MWp 
 4. Wind op land aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kW
 5. Wind op land aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 1 MW
 6. Wind op land aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 1 MW tot en met 6 MW
 7. Waterkracht aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kW
 8. Waterkracht aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 150 kW

Kunnen bedrijven of verenigingen ook deelnemen in een SCE-project?

Bedrijven, verenigingen of stichtingen die gevestigd zijn in de postcoderoos mogen ook lid zijn. Als voorwaarde geldt wel dat ze een kleinverbruikersaansluiting moeten hebben.

Onder welke naam kan er subsidie aangevraagd worden?

De aanvraag moet worden ingediend op naam van de producent van duurzame energie. Dat is een energiecoöperatie of een VvE.

Er kan geen aanvraag ingediend worden op naam van een BV. Ook niet als deze is gelieerd aan een energiecoöperatie. Een woningcorporatie kan niet onder haar eigen naam een aanvraag indienen. Zij zal dan of zelf een energiecoöperatie moeten oprichten of moeten gaan samenwerken met een bestaande energiecoöperatie. De regeling is immers alleen bedoeld voor energiecoöperaties of een VvE.

Waar kan ik met vragen terecht?

Bij wie moet ik zijn voor vragen over het aanvragen van subsidie?

Voor vragen over het aanvragen van subsidie kun je contact opnemen met RVO

De uitwerking van de regeling en het openstellingsbesluit vind je hier:

Wie kan mijn vragen beantwoorden over de uitwerking van een project?

Voor vragen over het uitwerken van een project met de SCE-regeling kun je bij HIER terecht. Stuur een vraag naar onze helpdesk en we denken graag met je mee. 

Deze lijst van veelgestelde vragen en antwoorden is opgesteld door HIER en de expertgroep postcoderoos, met vertegenwoordigers van Energie Samen, GrEK, AGEM, OM| Nieuwe Energie en Greenchoice. De informatie werken we regelmatig bij. Heb je vragen? Stuur een mailtje naar vraag@hier.nu. Aan de inhoud van dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Het verdient aanbeveling om zo nodig in concrete gevallen advies in te winnen.

Word SlimmeBuur!

Ben jij ook in je eigen woning al goed bezig met isolatie, zonnepanelen of misschien zelfs een warmtepomp? Meld je dan aan als SlimmeBuur, hét platform waar buren elkaar adviseren over energie besparen. Deel je ervaring met energiebesparende maatregelen en help je buren verder!

Meer informatie

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten