Voorbeeldreglement en -ledenovereenkomst bij SCE-projecten

papier

Maak je als coöperatie gebruik van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)? Dan moet je een reglement opstellen en een deelnemersovereenkomst sluiten met de deelnemende leden. Daarbij maak je ook een informatiedocument voor deelnemers. Hieronder lees je hoe dat werkt en kun je voorbeelddocumenten downloaden. 

In dit artikel:

Juridische keuzes maken 

De SCE-regeling schrijft heel weinig voor over in welke vorm de uitkering aan deelnemers gedaan moet worden. In de regeling is enkel opgenomen dat er sprake moet zijn van een overeenkomst tussen de coöperatie en het betreffende deelnemende lid, met betrekking tot de financiële inleg in de opwekinstallatie. Dit laat dus veel ruimte voor uitwerking. Je moet daarom in het SCE-reglement een aantal keuzes maken als coöperatie. De keuzes die je in het reglement maakt, hebben consequenties voor de deelnemersovereenkomst en informatiedocument. 

Onze drie voorbeelddocumenten zijn gebaseerd op een aantal gemaakte keuzes. We lichten graag aan je toe welke keuzes wij hebben gemaakt en waarom. Beslis of jullie dezelfde keuzes willen maken als in de voorbeelden. Zo niet, laat je dan goed juridisch adviseren.

Download gemaakte keuzes SCE-voorbeelddocumenten

Wat is een SCE-reglement?

In het SCE-reglement leg je als coöperatie de spelregels vast voor alle leden die willen investeren in jullie duurzame zon- of windproject(en). In het reglement beschrijf je hoe deelname werkt. Bijvoorbeeld hoeveel geld je moet investeren, en welke rechten je daarvoor terugkrijgt. Je stelt het reglement als bestuur op. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de coöperatie bekrachtigt het.

Download voorbeeld SCE-reglement

Wat is een deelnemersovereenkomst?

Op basis van de algemene afspraken in het SCE-reglement, maak je met ieder deelnemend lid in het SCE-project individuele afspraken. Die leg je vast in een deelnemersovereenkomst. Denk aan zaken als wie er gaat deelnemen, in welk project, welk bedrag hij inlegt en wat hij ervoor terug krijgt (het ‘uitkeringsrecht’). Het is de bedoeling dat je de deelnemersovereenkomst direct na inschrijving aan de inschrijver verstrekt. In de ledenovereenkomst verwijs je naar het SCE-regelement.

Download voorbeeld deelnemersovereenkomst

Functies van de deelnemersovereenkomst

a. Voorlichten: in de overeenkomst leg je in eenvoudige taal uit wat deelnemen inhoudt.

b. Informatie verstrekken in geval de overeenkomst online tot stand komt.

c. In de mogelijkheid voorzien dat de overeenkomst eenzijdig door de coöperatie kan worden gewijzigd, als ze het SCE-reglement wijzigt. Als de coöperatie dat doet, dan wijzigen alle bestaande overeenkomsten mee. Dit kan overigens alleen als de statuten van de coöperatie een dergelijke wijziging niet uitsluiten. Als ze dat wel doen, dan moet dit beding achterwege blijven.

Wat is een informatiedocument?

Met een informatiedocument geef je een deelnemer die geld inlegt, inzicht in de kosten, risico’s en het rendement van zijn inleg. Zo kan een deelnemer een goede inschatting maken van die kosten en risico’s en dus een goed afgewogen keuze maken.

Voor elk (SCE-)project moet je een informatiedocument of -brochure opstellen om geïnteresseerden te informeren over je project; hoe werkt het? Wat zijn de kosten en risico's?

In onze instructie voor het informatiedocument vind je informatie waar dat in ieder geval aan moet voldoen, wanneer je ons voorbeeld SCE-reglement en deelnemersovereenkomst gebruikt. 

Download instructie voor informatiedocument

Procedure inschrijving deelnemers + FAQ

Om deelnemers te werven voor je SCE-project moet je een procedure voor aanmelding opzetten. Je moet geïnteresseerden informeren over het project en de mogelijkheid van deelname, uitleggen hoe deelname precies werkt en welke risico's er in zitten. En ook hoe de uitkeringsrechten over de deelnemers verdeeld worden, hoe de inschrijving definitief wordt en de betaling geregeld. Hieronder zetten we dat voor je op een rijtje:

Procedure uitkeringsrechten aanbieden aan deelnemers

Opstellen besluit

Het reglement is geldig voor alle lopende en toekomstige SCE-projecten. De details die specifiek zijn voor een bepaald project, worden vastgelegd in een Besluit van de coöperatie. In dit Besluit staat tenminste het volgende:

 • de productie-installatie waarop het Besluit betrekking heeft;
 • de postcoderoos van die productie-installatie;
 • de inleg die de coöperatie via deze aanbieding in totaal wenst te ontvangen;
 • het minimale aantal deelnemers;
 • de minimale inleg per deelnemer;
 • de maximale inleg per deelnemer, als veelvoud van de minimale inleg per deelnemer;
 • de verwachte subsidieperiode waarop uitkeringsrechten betrekking hebben;
 • het totale bedrag dat naar verwachting zal worden uitgekeerd;
 • of de productie-installatie (of het recht van opstal) verzwaard is met recht van pand of hypotheek;
 • de voorwaarden waaronder de uitkeringsrechten worden aangeboden, waaronder;
 • de vaste vergoeding per gesubsidieerde kilowattuur die de coöperatie ingevolge de uitkeringsrechten zal uitkeren.

Opstellen informatiedocument

Tegelijk met het Besluit wordt ook een informatiedocument opgesteld, volgens de richtlijnen in het document 'minimale inhoud van het informatiedocument'. Deze zijn ontleend aan de prospectusverordening (EU). Deze verordening is weliswaar niet van toepassing op de uitkeringsrechten (zoals vormgegeven in ons voorbeeldreglement) , daar het geen effecten zijn. Desondanks moet er rekening mee worden gehouden. Dit volgt uit de wettelijke regeling van oneerlijke handelspraktijken. Het weglaten van deze informatie wordt als oneerlijk beschouwd.

Goedkeuring door de ALV

Het besluit tot aanbieding van de uitkeringsrechten wordt genomen door het bestuur. Het moet echter worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Deze stelt daarbij ook de voorwaarden vast van de aanbieding en het bijbehorende informatiedocument.

Ontvangen subsidiebeschikking

Voordat de uitkeringsrechten aangeboden kunnen worden, moet de coöperatie de SCE-beschikking voor de betreffende opwekinstallatie hebben ontvangen.

AFM melding

Het uitkeringsrecht (zoals vormgegeven in het voorbeeld SCE-reglement) valt niet onder de prospectusverordening. Dat komt doordat het niet verhandelbaar is, en zodoende geen ‘effect’ is. Er hoeft derhalve geen melding te worden gedaan bij de AFM (van en voorafgaand aan de aanbieding).

De coöperatie moet bij het aanbod echter wel alle essentiële informatie vermelden. Vandaar dat het van belang is dat het aanbod, en alle reclame daarvoor, altijd vergezeld gaan van het informatiedocument. Dat kan bijvoorbeeld door het informatiedocument via de website van de coöperatie openbaar te maken, en er bij reclame-uitingen naar te verwijzen.

Aanbieding en inschrijving

Na goedkeuring door de ALV kunnen de uitkeringsrechten worden aangeboden aan de personen die daarvoor in aanmerking komen. Dat zijn personen die wonen of gevestigd zijn in de postcoderoos van de opwekinstallatie. Het aanbod hoeft niet te worden beperkt tot de bestaande leden van de coöperatie. Personen die bij inschrijving voor een uitkeringsrecht nog geen lid zijn van de coöperatie, kunnen het lidmaatschap tegelijk met de inschrijving aanvragen. Het inschrijfproces moet daar dan wel in voorzien.

Inschrijving gaat via een (online) formulier. Door inschrijving komt er een overeenkomst tot stand tussen de coöperatie en de inschrijver. Ook hier moet het inschrijfproces in voorzien. Wanneer de inschrijving online gaat, moeten de regels in acht worden genomen voor 'overeenkomsten op afstand'. Dat betekent onder andere dat alle essentiële informatie over het uitkeringsrecht (het reglement, het besluit, de deelnemersovereenkomst, de voorwaarden en het informatiedocument) aan de inschrijver ter beschikking worden gesteld. Dat moet gebeuren voordat de overeenkomst tot stand komt. De inschrijver moet deze informatie kunnen opslaan, en later weer kunnen raadplegen. Direct na inschrijving moet deze worden bevestigd.  

Procedure inschrijving deelnemers

Bevestiging inschrijving en bedenktijd

Na inschrijving krijgt de deelnemer een bevestigingsmail met daarbij de deelnemersovereenkomst. De deelnemer heeft na inschrijving nog 14 dagen (wettelijke) bedenktijd, gedurende welke hij de overeenkomst weer kan ontbinden. Hier moet de inschrijver uitdrukkelijk op worden gewezen.

Toekenning uitkeringsrechten

Op basis van de inschrijvingen kent het bestuur de uitkeringsrechten toe na afsluiting van de inschrijfperiode. Daarbij streeft het naar een gelijkmatige verdeling. Hierdoor kan het zijn dat niet iedereen precies datgene krijgt waarvoor hij/zij had ingeschreven. De toekenning wordt per mail bekend gemaakt.

Betaling door deelnemer

Na toekenning wordt de deelnemer geacht zijn inleg binnen de in de mail gestelde termijn te voldoen. Dit moet gebeuren vanaf een bankrekening op naam van de inschrijver bij een erkende bank actief in Nederland. Deze eis zorgt ervoor dat de persoon identificeerbaar is, hetgeen belangrijk is in het kader van de wetgeving tegen fraude en witwassen (Wwft). Dit maakt het voor een bank makkelijker een bankrekening voor de coöperatie ter beschikking te stellen.

Aanvaarding en inschrijving in inlegregister

Een uitkeringsrecht wordt verkregen als de coöperatie de ontvangen inleg aanvaardt. Eventuele niet aanvaarde inleg wordt teruggestort. Aanvaarding van de inleg, en daarmee de verkrijging van het uitkeringsrecht, wordt door de coöperatie schriftelijk (per email) bevestigd. Hierbij vermeldt de coöperatie tenminste:

 • het bedrag van de inleg waarvoor het uitkeringsrecht verkregen is;
 • de totale inleg die de coöperatie voor de productie-installatie heeft aanvaard;
 • en de verwachte start- en einddatum van de stroomproductie waar het uitkeringsrecht betrekking op heeft. 

Vragen die je van deelnemers kunt verwachten + de antwoorden

Kan ik tussentijds mijn inleg terugkrijgen?

Nee, in principe niet. Als je eenmaal ingestapt bent, kun je niet meer uit het project stappen. Wanneer je om een reden niet meer voldoet aan een van de vereisten voor deelname, vervalt je uitkeringsrecht aan de coöperatie. Hiervoor kun je wel compensatie krijgen, zie Wat gebeurt er als ik niet meer voldoe aan een van de eisen.

Welke eisen zijn er aan mij als deelnemer?

Alle deelnemers moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • Lid zijn van de coöperatie
 • Een deelnemersovereenkomst zijn aangegaan
 • Bij start deelname wonen of gevestigd zijn in de postcoderoos van het project
 • Stroom geleverd krijgen via een kleinverbruikersaansluiting
 • Een bankrekening hebben bij een bank die in Nederland actief mag zijn

Zie voor meer informatie Welke eisen gelden er voor deelnemers? in ons SCE-dossier

Wat gebeurt er als ik niet meer voldoe aan die eisen?

Op het moment dat je niet meer lid bent van de coöperatie of je geen stroom meer geleverd krijgt via een kleinverbruikaansluiting, vervalt je uitkeringsrecht aan de coöperatie. De coöperatie is vervolgens verplicht het restant van dat recht opnieuw aan te bieden aan anderen.

Je kunt zelf ook potentiële deelnemers wijzen op deze nieuwe aanbieding. Wanneer een nieuwe deelnemer gevonden wordt die inlegt om de uitkeringsrechten te krijgen, krijg je deze nieuwe inleg minus eventueel een administratieve vergoeding. De hoogte van de nieuwe inleg wordt bepaald evenredig met het resterende uitkeringsrecht.

Welke plichten heb ik als deelnemer?

Je moet als deelnemer het volgende doen:

 • De coöperatie op de hoogte houden van je persoonlijke gegevens, waaronder je adres en e-mailadres. Dus bij wijzigingen doorgeven.
 • De coöperatie laten weten zodra je geen stroom meer geleverd krijgt via een kleinverbruikaansluiting.
 • Wanneer wij als coöperatie dat vragen, aantonen dat je stroom geleverd krijgt via een kleinverbruikaansluiting.

Kan de coöperatie de deelnemersovereenkomst zomaar wijzigen?

De coöperatie kan de deelnemersovereenkomst eenzijdig wijzigen, door wijziging van het reglement voor SCE-projecten. Het ligt echter niet voor de hand dat op deze wijze wordt ingegrepen in de specifieke afspraken van een concreet project, zoals de omvang en hoogte van het uitkeringsrecht. Dergelijke project-specifieke afspraken volgen immers uit het Besluit, en niet uit het reglement. Dat wil echter niet zeggen dat een dergelijke wijziging onmogelijk is. De statuten van de coöperatie kunnen een beperking van een dergelijke wijzigingsmogelijkheid bevatten. In dat geval dient het beding achterwege te blijven dat de overeenkomst wijzigt, bij wijziging van het reglement SCE-projecten. Dit beding bevindt zich in het voorbeeldmodel van de deelnemersovereenkomst.

Wijziging van het reglement vereist goedkeuring van de algemene vergadering. Wanneer hierdoor de deelnemersovereenkomst wijzigt, word je daar van op de hoogte gesteld, bijvoorbeeld door schriftelijke kennisgeving van de wijziging van het reglement.

Wie mag meebeslissen bij besluiten over het project?

Het project is een project van de coöperatie. De Algemene Vergadering is in de coöperatie het hoogste orgaan. De SCE schrijft voor dat alle leden in die vergadering een stem moeten hebben. Het kan zodoende voorkomen dat ook leden die geen deelnemer zijn in het project, over het project stemmen. De coöperatie is echter wel gebonden aan de afspraken die gemaakt zijn in de deelnemersovereenkomst.

Waarom ontvang ik alleen over de gesubsidieerde kWh’s een uitkering?

De energieproductie van de installatie verschilt per jaar, afhankelijk van o.a. het weer. De SCE-regeling werkt zo dat er een maximum hoeveelheid energie per jaar wordt gesubsidieerd, ook als er meer wordt geproduceerd. Dit kan eventueel met een tekort in een volgend jaar worden verrekend.

De coöperatie krijgt naast de subsidie, voor alle geproduceerde kilowatturen de marktprijs bij verkoop. Deze is nodig voor de exploitatie van de installatie, wanneer enkel de marktprijs wordt ontvangen is dat niet voldoende om een substantieel vast bedrag uit te kunnen keren aan de leden. Alleen voor de  gesubsidieerde kWh’s kan een substantieel vast bedrag worden beloofd.

Hoelang heb ik recht op een uitkering?

Je behoudt het recht op een uitkering zolang het voor de coöperatie nog mogelijk is subsidie te ontvangen vanwege de SCE-beschikking. Dit is minimaal 15 jaar. Bij de SCE-beschikking is ook een maximum omvang van de subsidie vastgesteld. Als deze na 15 jaar nog niet is bereikt, kan dit nog in het 16e jaar worden verzilverd door energie in dat jaar opgewekt. Dit wordt ‘banking’ genoemd. Als het ‘subsidierecht’ is uitgeput of uiterlijk na 16 jaar vervalt uw recht op uitkering.

Houdt in Nederland een instantie toezicht op dit soort aanbiedingen?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt in Nederland toezicht op financiële producten. Zij toetst de producten aan de Wet op het financieel toezicht (Wft). Voor bepaalde producten zijn hierin strenge eisen opgesteld. Dit betreft vrij verhandelbare producten, zogenaamde ‘effecten’. Omdat ons product persoonlijk is en niet verhandelbaar valt dit niet onder de regels van de Wft. Wel zijn er algemene regels die stellen dat deelnemers goed geïnformeerd moeten worden. Hier geven we invulling aan middels ons informatiedocument.

Disclaimer

Dit artikel is met zorg samengesteld door HIER opgewekt en GReK in samenwerking met Edgar Wortmann, jurist bij Elannet BV. Aan de teksten en documenten kunnen geen rechten worden ontleend. Het verdient aanbeveling om zo nodig in concrete gevallen advies in te winnen.

Kom je er niet uit? Stuur ons een mail via vragen@hieropgewekt.nl

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten