Foto van klimaatbuffer
Klimaatwoordenboek

Klimaatbuffer: de opwarming opvangen

De effecten van klimaatverandering kunnen worden opgevangen door landschappen in te richten als zogenaamde klimaatbuffers. Klimaatbuffer zijn natuurgebieden bijvoorbeeld het risico op overstromingen kunnen verminderen, of het effect van droogte opvangen. Klimaatbuffers hebben als extra voordeel dat ze doorgaans een hoge natuurwaarde hebben, waardoor ze het landschap en de biodiversiteit verbeteren. In Nederland maakt een samenwerking van vijf natuurorganisaties (Natuurmonumenten, Vogelbescherming, Staatsbosbeheer, Stichting ARK en De Waddenvereniging) zich sterk voor de ontwikkeling van natuurlijke klimaatbuffers.

Verschillende landschapstypen, verschillende buffers
 

Rivieren: om het risico op overstromingen en dijkdoorbraken te verkleinen, moeten uiterwaarden worden uitgediept en het meanderende patroon van het water worden hersteld. Op die manier krijgt de rivier meer ruimte.

Zandgronden: om te voorkomen dat water na een hevige bui vanuit hoge zandgronden, snel naar lagere gebieden stroomt en daar problemen geeft, moeten zandgronden en heuvellandschappen water beter vast kunnen houden. Dat kan door gekanaliseerde beken en andere waterwegen weer te laten meanderen, zodat ze meer water kunnen verstouwen.

Duinen: het water moet in een duingebied meer ruimte krijgen om haar eigen gang te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door de creatie van slufters, een geul in de duinen waar bij springtij water naar binnen loopt. Dit water brengt zand met zich mee, dat later kan opstuiven tot nieuwe duinen. Slufters vangen niet alleen het hoge water op, maar vormen tegelijk een zeer divers gebied vol bijzondere flora en fauna

Getijdenlandschappen: zeespiegelstijging zou de bijzondere natuur van de Waddenzee en het getijdengebied in Zeeland schade kunnen aanbrengen. Daarom moeten er maatregelen komen die de natuurlijke sedimentatie, het neerslaan van zand, bevorderen, zodat de groei van wadden, kwelders, slikken en schorren gelijke tred kan houden met de hoger wordende waterstand.

Laagveen: om verdere inklinking en bodemdaling te voorkomen, moet het grondwaterpeil in laagveengebieden worden verhoogd.

Wil je meer weten? Bekijk dan deze video van Natuurmonumenten over klimaatbuffers in Nederland: