Klimaatbuffer: de opwarming opvangen

Foto van klimaatbuffer

Ons klimaat verandert en we zullen ons steeds meer moeten aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Zo kunnen de effecten van klimaatverandering worden opgevangen door landschappen in te richten als zogenaamde klimaatbuffers.

Wat zijn klimaatbuffers?

Klimaatbuffer zijn natuurgebieden bijvoorbeeld het risico op overstromingen kunnen verminderen, of het effect van droogte opvangen. Klimaatbuffers hebben als extra voordeel dat ze doorgaans een hoge natuurwaarde hebben, waardoor ze het landschap en de biodiversiteit verbeteren. Natuurlijke klimaatbuffers dragen daarbij bij aan een klimaatbestendiger Nederland. 

Op dit moment zijn er al meer dan 60 klimaatbufferprojecten in Nederland waar de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers zich sterk voor maakt. De coalitie bestaat uit acht natuurorganisaties Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling, Waddenvereniging, De Natuur en Milieufederaties, LandschappenNL en Natuurmonumenten.

Verschillende landschapstypen, verschillende buffers
 

Er bestaan verschillende klimaatbuffers, hieronder lichten we ze één voor één toe;

Rivieren

Om het risico op overstromingen en dijkdoorbraken te verkleinen, moeten uiterwaarden worden uitgediept en het meanderende patroon van het water worden hersteld. Op die manier krijgt de rivier meer ruimte.

Zandgronden

Om te voorkomen dat water na een hevige bui vanuit hoge zandgronden, snel naar lagere gebieden stroomt en daar problemen geeft, moeten zandgronden en heuvellandschappen water beter vast kunnen houden. Dat kan door gekanaliseerde beken en andere waterwegen weer te laten meanderen, zodat ze meer water kunnen verstouwen.

Duinen

Het water moet in een duingebied meer ruimte krijgen om haar eigen gang te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door de creatie van slufters, een geul in de duinen waar bij springtij water naar binnen loopt. Dit water brengt zand met zich mee, dat later kan opstuiven tot nieuwe duinen. Slufters vangen niet alleen het hoge water op, maar vormen tegelijk een zeer divers gebied vol bijzondere flora en fauna.

Getijdenlandschappen

Zeespiegelstijging zou de bijzondere natuur van de Waddenzee en het getijdengebied in Zeeland schade kunnen aanbrengen. Daarom moeten er maatregelen komen die de natuurlijke sedimentatie, het neerslaan van zand, bevorderen, zodat de groei van wadden, kwelders, slikken en schorren gelijke tred kan houden met de hoger wordende waterstand.

Laagveen

Om verdere inklinking en bodemdaling te voorkomen, moet het grondwaterpeil in laagveengebieden worden verhoogd.

De voordelen van klimaatbuffers

Natuurlijke klimaatbuffers hebben een hoop voordelen. Zo voorkomen ze wateroverlast en zijn ze vaak een financieel aantrekkelijker alternatief dan het nog verder ophogen van dijken. Verder houden natuurlijke klimaatbuffers ook water vast waardoor we in droge zomers (die ook steeds vaker voorkomen door klimaatverandering) minder last hebben van de droogte en hittestress.

Daarnaast verbeteren klimaatbuffers de zoetwaterkwaliteit en leefgebied van planten en dieren waardoor de biodiversiteit toeneemt.

Neem voor meer informatie over klimaatbuffers eens een kijkje op klimaatbuffers.nl

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten