Gemeentelijke Leidraad Windenergie. Een voorbeeld uit Voorne-Putten

Leidraad windenergie windmolens ketelbrug

De gezamenlijke gemeenten op Voorne-Putten (Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne) hebben afgesproken uiterlijk in 2040 energieneutraal te zijn. Om dat te bereiken moeten belangrijke stappen gezet worden. Naast energiebesparing, zijn duurzame energiebronnen nodig. De gemeenten en de provincie zetten nadrukkelijk in op windenergie. Om de regie te houden op de uitvoering van de windopgave hebben de samenwerkende gemeenten een leidraad Windenergie opgesteld. De leidraad biedt bewoners, bedrijven en marktpartijen duidelijkheid over de mogelijkheden om concrete windplannen in te dienen.

Uitgangspunten en randvoorwaarden

In de leidraad staan de uitgangspunten en randvoorwaarden die de gemeenten op Voorne-Putten hanteren in de beoordeling van windplannen:

1. Participatie in het proces

Sterk belang wordt gehecht aan een rol - van begin af aan - voor omwonenden en omliggende bedrijven. Een initiatiefnemer dient hier actief invulling aan te geven. Het uitgangspunt van de gemeenten bij ontwikkeling van windparken is dat initiatiefnemers de omgeving en stakeholders zorgvuldig betrekken. Waaronder energiecoöperaties. 

2. Financiële participatie

De (financiële) voordelen van windprojecten dienen maximaal ten goede te komen aan de eigen gemeenschap. Initiatiefnemers zijn verplicht minimaal 25% van ieder windpark ter beschikking te stellen aan een lokale energiecoöperatie voor mede-eigenaarschap of financiële deelneming. Bij elke ontwikkeling geldt de verplichting om een gebiedsfonds in het leven te roepen (met een minimum bijdrage van €1,00/MWh). Evenals een omwonendenregeling, waarbij overige grondeigenaren (die geen turbine op hun terrein krijgen) naar rato van gebruik/overlast meedelen in een 'grond gerelateerde' vergoeding.

3. Leefkwaliteit

Hinder voor omwonende dient zo veel mogelijk te worden beperkt. Door een zo goed mogelijke inpassing van het windpark binnen de randvoorwaarden van een locatie, het aantal te realiseren megawatt aan windenergie en het geformuleerde zoekgebied. Participatie van omwonenden is bij het bepalen van hinder van groot belang. De initiatiefnemer/exploitant moet met gebruikmaking van de nieuwste technieken maximaal inzetten op reductie van het geluidsniveau van de windturbines. En de opstelling van een windproject dient zo veel mogelijk aan te sluiten bij het landschap. In samenspraak met inwoners en stakeholders moet bekeken worden op welke manier de inrichting het beste vorm gegeven kan worden. Daarnaast stelt de leidraad technische eisen voor de toetsing van windparken door de gemeente op het terrein van o.a. geluid, slagschaduw, veiligheid, ecologie, landschap en recreatie.

Bekijk hier de volledige Leidraad Windenergie Voorne-Putten.  

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten