Postcoderoosregeling: Aansluitingen en het net

Postcoderoosregeling: Aansluitingen en het net

Dit artikel biedt meer informatie over aspecten rondom de aansluiting op het elektriciteitsnet bij gebruik van de regeling Verlaagd Tarief. Energie cooperaties die gebruikmaken van de ‘postcoderoosregeling’ kunnen een virtuele tweede aansluiting voor grootverbruik aanvragen. Hierdoor is het mogelijk om gebruik te maken van een bestaande aansluiting. Voorheen was voor postcoderoosprojecten een fysieke tweede aansluiting verplicht. Een virtuele aansluiting kan goedkoper zijn. Een tweede meter blijft nog wel wettelijk verplicht.

Mocht er nog geen aansluiting op de locatie aanwezig zijn, dan moet het collectief een nieuwe kleinverbruik- of grootverbruikaansluiting aanvragen bij de netbeheerder. Netbeheerders denken graag mee over oplossingen om opgewekte energie in te passen op het net. Neem in een vroeg stadium contact op om onverwachte kosten of vertraging te voorkomen. Ook is het belangrijk om de productie-installatie te registreren bij de netbeheerder, zodat die het net optimaal kan beheren.

Raadpleeg voor meer informatie het artikel 'Aansluiten voor dummies: FAQ over netaansluitingen'.

FAQ: Aansluitingen en het net

Wie is mijn netbeheerder?

Per regio is één netbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de elektriciteits- en gasnetten en het energietransport. Je kiest jenetbeheerder dus niet zelf. Via de website van Netbeheer Nederland kun je de regionale netbeheerder en de EAN-code van uw aansluiting opzoeken.

Wat is een EAN-code?

Elke Nederlandse aansluiting voor gas en elektriciteit heeft een eigen 18 cijferige EAN-code. De netbeheerders en leveranciers van energie gebruiken deze EAN-codes voor onderlinge communicatie. De netbeheerder geeft iedere aansluiting een EAN-code. De EAN-code van een aansluiting is terug te vinden in het EAN-codeboek.

Wat is het verschil tussen een kleinverbruik- en grootverbruikaansluiting?

Het verschil tussen een kleinverbruikaansluiting en een grootverbruikaansluiting heeft te maken met de capaciteit: de hoeveelheid energie die de aansluiting maximaal doorlaat.

  • Een kleinverbruikaansluiting heeft een capaciteit van maximaal 3 x 80 ampère.
  • Een grootverbruikaansluiting heeft een capaciteit van meer dan 3 x 80 ampère.

Kleinverbruik- en grootverbruikaansluitingen verschillen verder in kosten, de wijze van factureren, de eisen voor het meten en de eisen aan de energieleverancier. Lees hier meer over de kosten van een aansluiting.

Wat zijn de eisen aan de aansluiting voor leden van de coöperatie?

Alleen kleinverbruikers (3x80A) komen in aanmerking voor de regeling Verlaagd Tarief. De productie-installatie mag wel gebruikmaken van een grotere aansluiting.

Welke aansluiting heb ik nodig voor de productie-installatie?

De wet stelt geen eisen aan het soort aansluiting van de productie-installatie. Welke capaciteit aansluiting nodig is hangt af van de hoeveelheid energie die je via de aansluiting wil terugleveren aan het net. Als vuistregel kun je aanhouden dat je een grootverbruikaansluiting nodig heeft bij een installatie van meer dan 200 zonnepanelen (van 250 Wp per stuk).

Als je de productie-installatie op het dak of de grond van een ander plaatst, kun je mogelijk gebruikmaken van de bestaande elektriciteitsaansluiting via een virtuele aansluiting (zie vraag "Wat houdt een virtuele aansluiting in?"). Is er op de locatie nog geen netaansluiting aanwezig of is deze van onvoldoende capaciteit, dan moet je een nieuwe aansluiting aanvragen bij de netbeheerder (zie vraag "Hoe kan ik een nieuwe (virtuele) aansluiting aanvragen?"). De netbeheerder kan twee aansluitingen per WOZ-object toestaan. Vraag naar de mogelijkheden bij uw netbeheerder.

Hoe kan ik een nieuwe (virtuele) aansluiting aanvragen?

Een nieuwe fysieke kleinverbruik- of grootverbruikaansluiting vraag je aan via de centrale website www.mijnaansluiting.nl. Het maakt hiervoor niet uit in welk netbeheerdersgebied je zit. Je kan hier ook terecht voor bijvoorbeeld het verplaatsen, verzwaren of verwijderen van uw aansluiting. 

Wil je een secundair allocatiepunt aanvragen? Neem dan direct contact op met uw netbeheerder voor informatie over de mogelijkheden. Vermeld hierbij dat het om een aanvraag van een secundair allocatiepunt gaat.

Lees ook het artikel 'Aansluiten voor dummies: FAQ over aansluiten'.

Hoe lang van te voren moet ik een nieuwe aansluiting aanvragen?

Een netbeheerder is wettelijk verplicht om binnen 18 weken na uw aanvraag de nieuwe elektriciteitsaansluiting te realiseren. Dit is de wettelijke termijn. Netbeheerders zullen er altijd naar streven om dit sneller te realiseren, maar dit kan afhangen van andere factoren (bijvoorbeeld vergunningstrajecten). 

Hoe wordt de energieproductie van een installatie gemeten?

De meetprocedure hangt af van het soort aansluiting:

  • Kleinverbruikaansluiting (3x80A): de netbeheerder meet de energieproductie op afstand via een slimme meter en geeft de meterstanden door aan uw energieleverancier. Je hoeft dus niet meer zelf de energiestanden door te geven  aan uw energieleverancier. Kleinverbruikers betalen een kleine vergoeding aan de netbeheerder voor beheer en onderhoud van de slimme meter.
  • Grootverbruikaansluitingen (>3x80A): niet de netbeheerder maar een meetbedrijf verzorgt de meting. Je sluit een overeenkomst met het meetbedrijf voor plaatsing, onderhoud en beheer van de meter. De factuur voor deze kosten ontvang je van het meetbedrijf.
  • Virtuele aansluiting: Een standaardmeter. Neem voor meer informatie contact op met het meetbedrijf.
  • Zie ook 'Hoe is het tarief voor periodieke kosten opgebouwd?'
  • Kijk voor meer informatie over slimme meters en de mogelijkheden op www.slimmemeters.nl 

Hoe stel ik mijn netbeheerder op de hoogte van mijn productie-installatie?

Ga je energie terugleveren aan het elektriciteitsnet? Dan ben je verplicht dit aan uw netbeheerder te melden via www.energieleveren.nl. Deze verplichting volg uit de Netcode Elektriciteit met regels die gelden tussen afnemer en netbeheerder rondom het transport van elektriciteit. Voor netbeheerders is het belangrijk om te weten welke klanten zelf energie leveren aan het netwerk. Alleen dan kan hij het elektriciteitsnetwerk veilig en betrouwbaar beheren. 

Hoe gaat de netbeheerder om met gegevens van klanten?

Klanten kunnen de gegevens van hun eigen elektriciteitsaansluiting altijd opvragen bij de netbeheerder. Maar netbeheerders mogen de gegevens van een aansluiting niet zomaar aan derden geven. Dit heeft te maken met de privacywetgeving. Een energiecoöperatie kan dus alleen de aansluitingsgegevens van de eigen productie-installatie opvragen, niet van de afzonderlijke aansluitingen van alle leden. Dit kan alleen als de coöperatie hiervoor een expliciet klantmandaat (per klant, met handtekening) van leden krijgt en dit aan de netbeheerder kan overleggen.

Waarom kunnen coöperaties niet vrij gebruik maken van het net?

De elektriciteits- en gasnetten worden niet betaald met algemene middelen (gemeenschapsgeld), maar door alle gebruikers samen. De kosten voor het totale netwerk worden evenredig met ieders gebruik verdeeld over alle gebruikers in Nederland. Hierdoor blijven de energienetwerken voor iedereen betaalbaar.

Netbeheerders mogen geen onderscheid maken naar type gebruikers. Alle gebruikers van het net betalen mee voor de instandhouding van het net, volgens dezelfde regels en dezelfde tarieven. Kosteloos gebruik door coöperaties zou hiermee in strijd zijn.

FAQ: Virtuele aansluiting

Wat houdt een virtuele aansluiting in?

De virtuele aansluiting is een aansluiting met meerdere meetvelden. Hierdoor is het mogelijk om opgewekte energie in te voeden op het net via een bestaande grootverbruikaansluiting. Voor meer informatie is te vinden op de websites van de netbeheerders: Virtuele aansluiting EnexisLDE aansluiting Liander

Lees ook meer over de virtuele aansluiting in het artikel Virtuele aansluiting: simpel, duurzaam en betaalbaar.

Waarom is de virtuele aansluiting in het leven geroepen?

Voor 2015 was het verplicht om een nieuwe fysieke aansluiting aan te vragen om energie te kunnen terugleveren aan het net. De kosten hiervoor kunnen oplopen tot €100.000 voor een grootverbruikaansluiting, Terwijl een tweede aansluiting in veel gevallen technisch niet nodig is omdat de bestaande aansluiting voldoende capaciteit heeft. Het gaat erom dat de opgewekte energie van de productie-installatie apart geregistreerd wordt van het overige energieverkeer dat via de aansluiting loopt. De virtuele aansluiting maakt dit mogelijk.

Wat zijn de voordelen van de virtuele aansluiting?

Voordelen van de virtuele aansluiting zijn:

  • aanzienlijk lagere kosten voor het collectief,
  • optimaal gebruik van bestaande voorzieningen (geen 'extra koper' de grond in),
  • vrije keuze van energieleverancier, meetbedrijf en programmaverantwoordelijkheid voor alle gebruikers van de aansluiting.

Voor wie is de virtuele aansluiting bedoeld?

De virtuele aansluiting is bedoeld voor initiatieven die gebruikmaken van de regeling Verlaagd Tarief voor duurzaam opgewekte energie en dit willen terugleveren via een bestaande grootverbruiksaansluiting.

Mag de virtuele aansluiting ook gebruikt worden voor SDE+ projecten?

Nee, dit is niet toegestaan. De virtuele aansluiting is alleen bedoeld voor initiatieven die gebruikmaken van de regeling Verlaagd Tarief. Bij SDE+ projecten kunt u gebruikmaken van een brutoproductiemeter.

Is een brutoproductiemeter als alternatief voor de virtuele aansluiting toegestaan?

Nee, de huidige wetgeving staat een brutoproductiemeter niet toe voor postcoderoosprojecten. De brutoproductiemeter is wel toegestaan voor SDE+ projecten.

Krijgt de virtuele aansluiting een aparte EAN-code?

Ja, bij de aanleg van een virtuele aansluiting krijgt het collectief hiervoor een unieke EAN-code. Hierdoor heeft u vrije leverancierskeuze. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om voor de duurzaam opgewekte energie een andere energieleverancier te kiezen dan de leverancier waarmee de gebouweigenaar al een contract heeft.

Zijn meerdere virtuele aansluitingen op één hoofdaansluiting toegestaan?

Nee dit is niet toegestaan. Op elke bestaande grootverbruikaansluiting kan maar één virtuele aansluiting worden gerealiseerd. 

Is een nieuwe kabel nodig voor de aanleg van de virtuele aansluiting?

Ja, de kosten hiervoor zitten in de prijs voor het maken van de virtuele aansluiting. Dit aangezien het maar kleine afstanden betreft. Deze kosten zijn per situatie anders omdat dit afhankelijk is van de locatie, bestaande aansluiting en nieuwe virtuele aansluiting. De netbeheerder gaat hierover graag met u gesprek.

Mag de virtuele aansluiting gerealiseerd worden vanuit een naastliggend perceel (invoeden bij de buren)?

Nee, dit is niet mogelijk. De virtuele aansluiting moet zich op hetzelfde WOZ-object bevinden als de te gebruiken grootverbruikaansluiting

Wat zijn de kosten voor een virtuele aansluiting?

Voor een virtuele aansluiting geldt geen capaciteitstarief. De netbeheerder brengt alleen de werkelijke kosten voor realisatie van de virtuele aansluiting in rekening, met een maximum van het aansluittarief voor een desbetreffende aansluiting. Deze kosten zijn situatieafhankelijk. Neem contact op met uw netbeheerder voor meer informatie. 
Wanneer de huidige aansluiting niet voldoet, kan ook voorkomen dat de kosten voor het wijzigen van de aansluiting hoger zijn dan het realiseren van een nieuwe aansluiting. Mocht dit voorkomen dan zouden wij adviseren om te kiezen voor een nieuwe aansluiting. 

FAQ: Hoofdafnemer

Wie is juridisch verantwoordelijk en aansprakelijk voor de virtuele aansluiting?

Juridisch gezien is er maar één aansluiting. De hoofdafnemer die de bestaande aansluiting op zijn naam heeft, is ook juridisch aansprakelijk voor de tweede virtuele aansluiting. Het is zaak voor het collectief om goede afspraken te maken met de hoofdafnemer (aansluiting eigenaar) zoals dat nu ook al moet gebeuren voor gebruik van het dak etc. 

Wie draait op voor de afsluitkosten als het collectief failliet gaat?

De virtuele aansluiting is een onderdeel van de bestaande aansluiting van de hoofdafnemer. Elke wijziging aan de aansluiting komt voor de rekening van de hoofdafnemer. Dit geldt ook voor de kosten voor het eventueel verwijderen van de virtuele aansluiting bij faillissement van het collectief.

Wat als de hoofdaannemer failliet gaat?

De virtuele aansluiting kan niet los van de hoofdaansluiting bestaan. Als de hoofdafnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zal de hoofdaansluiting worden afgesloten. Dan is ook de virtuele aansluiting niet langer bruikbaar. Het collectief kan dit oplossen door het contract voor de hoofdaansluiting over te nemen. Let op: dit is zeer kostbaar! 

Wat als de hoofdafnemer vertrekt uit het pand?

Meestal wordt het pand dan door iemand anders in gebruik genomen, die een nieuwe overeenkomst met de netbeheerder sluit. Het collectief moet dan nieuwe afspraken maken met deze partij. 

Wat als de hoofdafnemer zijn aansluiting verkleint?

De capaciteit van de aansluiting moet altijd even groot of kleiner zijn dan de hoofdaansluiting. Verkleining van de hoofdaansluiting kan dus betekenen dat het collectief minder duurzame energie kan opwekken.

Wat als de hoofdafnemer ook energie wil terugleveren en hierdoor de capaciteit van de aansluiting overschreden wordt?

Het collectief moet hierover vooraf afspraken maken met de hoofdafnemer. Als de capaciteit overschreden wordt, dan moet de aansluiting verzwaard worden. Dit gebeurt in principe op kosten van de hoofdafnemer. 

Deze lijst van veelgestelde vragen en antwoorden is tot stand gekomen door samenwerking tussen HIER opgewekt en Eversheds. Medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën hebben commentaar geleverd. De lijst wordt regelmatig aangepast en geactualiseerd. Heb je vragen, stel deze dan via info@hieropgewekt.nl. Aan de inhoud van dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Het verdient aanbeveling om zo nodig in concrete gevallen advies in te winnen.

Andere veelgestelde vragen over de postcoderoosregeling

kantoor uitleg

De SCE-regeling in het kort

De nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) ondersteunt energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) bij het opwekken van duurzame energie. De subsidie zorgt dat

De postcoderoosregeling: Juridische aspecten

Postcoderoosregeling: Juridische aspecten

In dit artikel meer over de juridische aspecten en implicaties van de regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek. Als je als collectief energie gaat opwekken zal je een aantal zaken juridisch

De postcoderoosregeling: Organisatorische aspecten

Postcoderoosregeling: Organisatorische aspecten

In dit artikel vind je antwoorden op de meest voorkomende vragen over organisatorische aspecten die komen kijken bij het gebruik maken van de regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek. 

Postcoderoosregeling: Productie-aspecten

Postcoderoosregeling: Productie-aspecten

In dit artikel zoomen we in op de coöperatie als energieproducent tegen de achtergrond van de regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek. Als coöperaties daadwerkelijk gezamenlijk stroom gaan

Postcoderoosregeling: Financiële aspecten

Postcoderoosregeling: Financiële aspecten

In dit artikel meer informatie over de financiële aspecten die komen kijken bij de regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek. Ieder initiatief krijgt ermee te maken: de uitdaging van het vinden

Postcoderoosregeling: Aansluitingen en het net

Postcoderoosregeling: Aansluitingen en het net

Dit artikel biedt meer informatie over aspecten rondom de aansluiting op het elektriciteitsnet bij gebruik van de regeling Verlaagd Tarief. Energie cooperaties die gebruikmaken van de

Postcoderoosregeling: Locatie-aspecten

Postcoderoosregeling: Locatie-aspecten

In dit artikel lees je meer over de locatie van de productie-installatie als het gaat om gebruikmaking van de regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek. 
 
 Voor de afbakening van wat men als

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten