Bij de mondiale klimaatonderhandelingen is het van groot belang om overeenstemming te hebben over de ernst van de problematiek, de mogelijke gevolgen en de belangrijkste oplossingen. Om deze reden heeft de VN haar eigen klimaatorgaan opgericht, het IPCC, of Intergovernmental Panel on Climate Change. Doel van de organisatie is om de internationale politiek te voorzien van wetenschappelijke informatie over klimaatverandering. Bij de opstelling van de rapporten van het IPCC zijn wereldwijd duizenden wetenschappers betrokken. Het bijzondere van het IPCC is dat de zogenaamde samenvatting voor beleidsmakers (summary for policy makers) ook door de landen van het Klimaatverdrag wordt onderschreven. Dit betekent dat er tijdens de politieke onderhandelingen overeenstemming is over de stand van de wetenschap.

Klimaatonderzoek

Het IPCC maakt ongeveer elke 5 jaar een overzicht van het wereldwijde klimaatonderzoek, en maakt daarbij ook een samenvatting voor beleidsmakers. Het IPCC is opgedeeld in drie werkgroepen:

  • Werkgroep I richt zich op de natuurwetenschappelijke aspecten van zowel natuurlijke als door mensen veroorzaakte klimaatverandering.
  • Werkgroep II bestrijkt de kwetsbaarheid van maatschappelijke en natuurlijke systemen voor klimaatverandering inclusief de mogelijkheden tot aanpassing.
  • Werkgroep III bekijkt de mogelijkheden tot het terugdringen van door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Naast deze reguliere werkgroepen maakt het IPCC ook regelmatig speciale rapporten over relevante onderwerpen.

Menselijke invloed op het klimaat

Het IPCC is in zijn nieuwste rapport nog stelliger dan voorheen over de menselijke invloed op het klimaat. In de afgelopen 130 jaar is het wereldwijd 0,9 graden warmer geworden en de zeespiegel is sinds het begin van de twintigste eeuw met 20 centimeter gestegen. Er is nauwelijks twijfel dat de klimaatverandering van de afgelopen zestig jaar grotendeels het gevolg is van door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen.

De laatste dertig jaar was zeer waarschijnlijk de warmste periode in 1400 jaar. De opwarming zal deze eeuw doorzetten. Het IPCC schat in dat rond 2025 de gemiddelde temperatuur 0,3 tot 0,7 graden hoger is dan aan het einde van de 20e eeuw. Afhankelijk van de CO₂-concentratie kan de toename over de hele eeuw 0,3 tot 4,8 graden zijn.

Het IPCC stelt de projecties voor zeespiegelstijging deze eeuw naar boven bij omdat de kennis over ijskappen sterk verbeterd is. Het IPCC kan de zeespiegelstijging goed verklaren op basis van de bijdrage van uitzetting van zeewater, smelten van gletsjers, afkalven van ijskappen en verandering in grondwater, irrigatie en dammen. De zeespiegel is in de periode 1901-2010 met 19 cm gestegen. Het IPCC verwachtte in 2013 dat de zeespiegel de komende eeuw tussen 26 en 82 cm verder kan stijgen. Naar verwachting zal deze voorspelling in het komende rapport verder naar boven worden bijgesteld.