Postcoderoosregeling: Hoe werkt de verrekening van de energiebelasting?

verrekening energiebelasting postcoderoos

Korting op je energiebelasting. Dat is het voordeel van deelname in een postcoderoosproject. Maar hoe wordt die korting voor de deelnemende leden verrekend? En welke gegevens moet de coöperatie daarvoor aan de energieleveranciers verstrekken?

Verrekening van de energiebelasting

Deelnemende kleinverbruikers in een postcoderoosproject krijgen de korting op de energiebelasting verrekend op hun eigen energierekening. Om deze belastingkorting daadwerkelijk door te kunnen voeren, heeft een energieleverancier gegevens nodig over het aan dit lid toegerekende aandeel opgewekte stroom uit de productie-installatie van het postcoderoosproject.

De coöperatie is verantwoordelijk voor die toerekening en geeft dat aan de energieleveranciers door via een ledenverklaring. Op basis van deze informatie passen de betreffende leveranciers het verlaagd tarief toe op de energierekening van de deelnemer.

Coöperatie verzorgt opgaaf van de leden

Om energiebelasting te kunnen verrekenen heeft de energieleverancier van de coöperatie dus gegevens nodig over het aan ieder lid toegerekende aandeel opgewekte stroom uit een productie-installatie. Daartoe dient door de coöperatie aan de energieleveranciers van de leden een opgaaf te worden verstrekt over het aandeel opgewekte stroom door haar leden. (zie artikel 19b Uitvoeringsregeling Wbm). Dit wordt een ledenverklaring genoemd.

Ook dient de coöperatie te verklaren dat aan de vereisten van de regeling wordt voldaan door een afschrift van de beschikking van de belastingdienst te verstrekken aan de energieleverancier (19b lid 9 URbm). Pas als de energieleverancier deze informatie heeft, kan zij de korting met een lid verrekenen.

Dit betekent in de praktijk dat de coöperatie een opgaaf, met een overzicht van de opgewekte hoeveelheid energie en het volume per lid, verstrekt aan alle energieleveranciers waar een of meer van haar leden aan verbonden zijn.

Te verstrekken gegevens

De administratieve verrekening van de energiebelasting kan op (kleine) punten per leverancier verschillen maar het merendeel van de energieleveranciers vragen de volgende gegevens aan de coöperatie:

Coöperatiegegevens:

a. NAW-gegevens coöperatie/VvE
b. Datum en nummer van aanwijzingsbeschikking
c. Locatie (adres) van de productie-installatie
d. EAN-code van de productie-installatie
e. Postcodegebied van de productie-installatie en alle aangrenzende postcodegebieden
f. Productieperiode (begindatum-einddatum)
g. Totale productie hoeveelheid in kWh van productie-installatie
h. Rekening waarop de Garanties van Oorsprong zijn geboekt (eindverbruikersrekening of handelsaccount)
i. Verdeelsleutel voor de leden over de opgewekte duurzame energie

Gegevens per lid (gespecificeerd):

 1. NAW-gegevens van het lid
 2. Postcode van de aansluiting van het lid
 3. EAN-code van die aansluiting
 4. Energieleverancier van het lid
 5. E-mail
 6. Telefoongegevens
 7. Gewenst: klantnummer bij leverancier
 8. Toe te rekenen hoeveelheid elektriciteit over de verbruiksperiode, met vermelding van begin- en eindstand en de stand per 31 december.
 9. Voorwaarde voor recht op verrekening energiebelasting: het lid heeft een kleinverbruikersaansluiting.
 10. Voorwaarde voor recht op verrekening energiebelasting: de aansluiting van het lid bevindt zich in de postcoderoos.

Verder moet de coöperatie bij de verstrekte gegevens een verklaring voegen die o.a. inhoudt:

 • dat geen van de leden die ondernemer zijn voor meer dan 20% in de coöperatie deelneemt;
 • dat de coöperatie in totaal aan de leden niet meer elektriciteit toerekent dan zij in de productieperiode heeft opgewekt;
 • en dat de productie-installatie juridisch en economisch eigendom van de coöperatie is. En dat hij uitsluitend gebruikt wordt voor de opwekking van elektriciteit door middel van hernieuwbare energiebronnen.

Wat te doen bij wijzigingen?

Verhuizing of een overstap naar een andere energieleverancier van deelnemers heeft mogelijke gevolgen voor de verrekening van de energiebelasting. Het is daarom van belang elke wijziging door te geven aan de coöperatie en de energieleverancier.

Verhuizing binnen de postcoderoos

Wanneer een lid van de coöperatie binnen de postcoderoos blijft wonen, kan het lid gewoon van de regeling gebruik blijven maken. De coöperatie en de leverancier moeten wel een adreswijziging ontvangen van het lid.

Verhuizing buiten de postcoderoos

Verhuizing buiten de zogenoemde postcoderoos van de opwekinstallatie heeft natuurlijk het grootste gevolg, omdat daarmee het recht op verrekening van de energiebelasting vervalt. Het lid is in dit geval verantwoordelijk om de coöperatie van de verhuizing op de hoogte te stellen, zodat de coöperatie de juiste opwekgegevens van het lid tot aan de verhuisdatum aan zijn/haar energieleverancier kan verstrekken. En de leverancier vervolgens de korting op de energiebelasting tot aan de verhuizingsdatum kan verrekenen. Na de verhuizing maakt het lid daar dus geen aanspraak meer op.

Het is aan de coöperatie en de leden om afspraken te maken hoe om te gaan met zo’n aandeel in de coöperatie die dus na verhuizing geen voordeel heeft van korting op de energiebelasting. Is een verhuizend lid zelf verantwoordelijk om zijn aandeel in de coöperatie te verkopen (aan een ander ‘natuurlijk persoon’ die aan de voorwaarden van de regeling voldoet) of helpt de coöperatie daarbij? Zo kan een coöperatie bijvoorbeeld een lijst bijhouden van potentieel geïnteresseerden voor als een aandeel vrijkomt.

Overstap van energieleverancier

In het geval van een overstap van energieleverancier door een lid dient een lid zelf aan de coöperatie kenbaar te maken dat hij van leverancier is gewisseld met opgaaf van ingangsdatum. De coöperatie verstrekt vervolgens de (oude en nieuwe) energieleveranciers de ledenopgaaf met het juiste volume van de energieopwekking toegerekend naar tijdsevenredigheid aan het lid. Dit vereist dus monitoring van de opwek van de installatie door de coöperatie. Zie ook Wat te doen als een lid switcht van energieleverancier?

Omdat in beginsel energieleveranciers binnen zo’n 6 weken na overstap de eindnota (met verrekening) van een klant opmaken vereist dit ook dat coöperatie op korte termijn na overstap van het lid de opwekgegevens van het lid verstrekt aan de oude energieleverancier.

Administratie opwekgegevens leden

Samengevat vereist de verrekening van de energiebelasting een behoorlijke administratie van coöperaties om de juiste opwekgegevens te delen met alle energieleveranciers waar hun leden aan verbonden zijn. Een groot deel van de aan te leveren gegevens zijn uniform, maar op details kunnen er verschillen bestaan in de administratieve verrekening door de energieleveranciers. Neem als coöperatie dus contact op met de leveranciers over hoe zij de gegevens willen ontvangen. En zorg dat de leden van de coöperatie doordrongen zijn van het (eigen) belang van het doorgeven van eventuele wijzigingen in hun adres of energieleverancier voor hun (eigen) korting op de energiebelasting!

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten