Bestaand postcoderoosproject: Belastingdienst geeft goedkeuring gebruik kalenderjaar als productieperiode

Kalenderjaar productieperiode postcoderoos

De Belastingdienst keurt het goed om de productieperiode van een postcoderoosproject eenmalig (verkort) te laten lopen tot 31 december om daarna de productieperiode gelijk te laten zijn met het kalenderjaar. Tot op heden werd dit alleen toegestaan in het startjaar.

De huidige postcoderoosregeling wordt per 1 april vervangen door de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Bestaande postcoderoosprojecten blijven tot maximaal 15 jaar recht houden op het verlaagde tarief voor elektriciteit van hun leden. De Belastingdienst komt hiermee tegemoet aan de wens van veel coöperaties om hun productieperiode eenmalig (verkort) te laten lopen tot 31 december. Zodat in de komende jaren de productieperiode gelijk is aan een kalenderjaar.

Toelichting van de Belastingdienst:

"Leden in een coöperatie of in een Vereniging van Eigenaars (VvE) kunnen gezamenlijk investeren in (aangewezen) hernieuwbare energiebronnen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Een lid kan door zijn deelname in aanmerking komen voor het verlaagd tarief voor elektriciteit volgens artikel 59a, lid 1 Wbm. Het tarief voor elektriciteit wordt dan in de eerste tariefschijf verlaagd tot nihil voor zover de elektriciteit in het kader van een daartoe met een aangewezen coöperatie gesloten overeenkomst wordt geleverd aan het lid van die coöperatie. Artikel 19b, lid 5, van de uitvoeringsregeling regelt dat de toerekening van de elektriciteit aan de leden van de coöperatie gebeurt na afloop van een productieperiode van 12 maanden. De coöperatie mag de productieperiode zelf vaststellen, maar deze moet wel 12 kalendermaanden duren. De productieperiode zal in de praktijk starten op het moment dat de productie-installatie gereed is om elektriciteit op te wekken. Vaak is dit ook de vastgestelde ingangsdatum in de beschikking "Aanwijzing verlaagd tarief energiebelasting."

"De productieperiode zal dus in het algemeen starten als de productie installatie gereed is. In de meeste gevallen zal dit in de loop van een kalenderjaar zijn. Coöperaties, VvE's en energiemaatschappijen hebben in het verleden regelmatig de wens geuit om de productieperiode van 12 maanden gelijk te laten lopen met het kalenderjaar. Zij hebben dan maar met één jaartarief te maken en voor coöperaties en VvE's is het kalenderjaar vaak gelijk met hun boekjaar. Door de belastingdienst is toen besloten om gedeeltelijk aan deze wens tegemoet te komen. Er is goedkeuring gegeven om in het startjaar een verkorte productieperiode toe te passen. Na de startdatum van de productie mag de eerste productieperiode dan lopen tot en met 31 december van dat jaar. Voor de volgende jaren is de productieperiode dan gelijk aan het kalenderjaar. Een korte productieperiode in latere jaren dan het startjaar werd niet toegestaan."  

"Met ingang van 1 april 2021 is het niet meer mogelijk om een aanwijzing verlaagd tarief aan te vragen. De aanwijzingen die zijn afgegeven met uiterlijke ingangsdatum 31 maart 2021 vallen onder het (huidige) artikel 59c WBM. Dit artikel geeft aan dat indien de regeling verlaagd tarief wordt verminderd of komt te vervallen artikel 59a Wbm van toepassing blijft tot 15 jaar na het tijdstip waarop de coöperatie is aangewezen. Zolang de coöperatie en haar huidige individuele leden (die op 31 maart 2021 het recht op verlaagd tarief hebben) in deze 15 jaar blijven voldoen aan de voorwaarden van art. 59a Wbm bestaat er voor het lid recht op het verlaagde tarief voor elektriciteit."

"Gezien het feit dat leden nog tot 15 jaar recht kunnen hebben op het verlaagde tarief voor elektriciteit bereiken ons wederom verzoeken om uit praktische overwegingen de productieperiode gelijk te laten lopen met het kalenderjaar. Wij willen graag tegemoetkomen aan deze verzoeken en keuren daarom goed om een productieperiode eenmalig (verkort) te laten lopen tot 31 december om daarna de productieperiode gelijk te laten zijn met het kalenderjaar (de laatste productieperiode aan het einde van de looptijd van 15 jaar zal dan ook korter zijn dan 12 maanden)."

Noot: Dit standpunt is (voornamelijk) gebaseerd op het geschetste feitencomplex, de huidige wetgeving en de huidige stand van jurisprudentie en beleid. Mocht er in één van deze elementen wijzigingen optreden, dan kan dat betekenen dat het standpunt wijzigt.

Bekijk alle artikelen over:

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten