Switch van energieleverancier: verrekening energiebelasting via oude én nieuwe leverancier

postcoderoos switch energie leverancier

De Belastingdienst heeft in samenwerking met Energie-Nederland een eenduidige werkwijze geformuleerd voor verrekening van energiebelasting  na switch van energieleverancier door leden van postcoderoosprojecten. Besloten is dat bij een switch tijdens de productieperiode de coöperatie (of VvE) de productie-opgaaf van het lid splitst in een hoeveelheid opgewekte elektriciteit voor en na de overstap. Beide leveranciers verrekenen vervolgens de energiebelasting evenredig.

Tot nu toe bleek niet duidelijk uit wet- en regelgeving welke leverancier het verlaagde tarief voor de energiebelasting kon toepassen. Door de Belastingdienst is eerder aangegeven dat het voor de hand ligt dat de nieuwe leverancier de productie-opgaaf van de coöperatie ontvangt en het verlaagde tarief toepast. Doordat de nieuwe leverancier echter niet op de hoogte is van het verbruik van een deelnemer voor de overstap – en dus over de gehele productieperiode – was het niet mogelijk om de regeling op een consistente manier toe te passen.

Daarom is het volgende besloten: bij een overstap van leverancier binnen de productieperiode splitst de coöperatie of VvE de productie-opgaaf van het betreffende lid in een hoeveelheid voor en een hoeveelheid na de overstap. Daarvoor verstrekt de coöperatie dus een evenredige opgaaf aan zowel de oude als de nieuwe energieleverancier.

Toelichting van de Belastingdienst:

"In het Belastingplan 2021 is opgenomen dat de postcoderoosregeling per 1 april 2021 wordt afgeschaft. Het verlaagde tarief zal de komende jaren (maximaal 15 jaar) nog wel in stand blijven voor de aangewezen coöperaties (en verenigingen van Eigenaars). Dit betekent dat de energieleveranciers in voorkomende gevallen het verlaagde tarief ook in de toekomst zullen toepassen voor de leden van coöperaties, die op 31 maart 2021 lid zijn, mits is voldaan aan de voorwaarden."

Toepassing postcoderoosregeling bij een switch

"Bij een switch binnen de productieperiode bleek tot nu toe niet duidelijk uit wet- en regelgeving welke leverancier het verlaagde tarief kon toepassen. Door de Belastingdienst is eerder aangegeven dat het voor de hand ligt dat de nieuwe leverancier de productie-opgaaf ontvangt en het verlaagde tarief toepast. Aangezien de nieuwe leverancier niet op de hoogte is van het verbruik in de gehele productieperiode was het niet mogelijk om de regeling op een consistente manier toe te passen. Daarom is besloten dat bij een switch  binnen de productieperiode de coöperatie de productie-opgaaf van het betreffende lid  splitst in een hoeveelheid voor en een hoeveelheid na de switch en deze opgaaf verstrekt aan de oude respectievelijk de nieuwe energieleverancier."

"Dit zal per 1 januari 2021 in de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag (URbm) worden opgenomen. Aan artikel 19b, zesde lid, URbm zal de volgende passage worden toegevoegd:"

"Indien een lid van de coöperatie gedurende de periode van twaalf kalendermaanden, bedoeld in het vijfde lid, elektriciteit afneemt van meerdere leveranciers, wordt de hoeveelheid opgewekte elektriciteit, bedoeld in het vijfde lid, voor de verschillende leveranciers toegerekend op basis van tijdsevenredigheid, dan wel op basis van de werkelijk opgewekte hoeveelheid elektriciteit."

"Wanneer de coöperatie op het moment van de switch kan bepalen welke hoeveelheid van de werkelijk opgewekte elektriciteit is toe te rekenen aan dat lid, kan zij deze opgaaf verstrekken aan de oude leverancier, zodat deze het verlaagde tarief kan toepassen bij de eindafrekening. Coöperatie en leverancier kunnen hier onderling afspraken over maken. De Belastingdienst heeft hierin geen rol. In andere gevallen kan de coöperatie na afloop van de productieperiode  de aan het lid toegerekende hoeveelheid elektriciteit voor en na de switch bepalen op basis van tijdsevenredigheid." 

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Per 1 april 2021 wordt de postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief) vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). In ons kennisdossier lees je er alles over. 

Op de hoogte blijven?

Ontvang tips, artikelen, nieuws en meer! Geef hieronder aan welk thema je voorkeur heeft.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid
Lijsten