Stichting HIER Klimaatbureau en Klimaatverbond Nederland slaan de handen ineen voor een gezamenlijke partner- en ledendag op 25 september. Tijdens deze dag gaan we kijken naar de kansen en knelpunten in de lokale energietransitie. Vanuit HIER ligt de nadruk op de uitvoering van de warmtetransitie. Deze dag is een vervolg op de succesvolle werkmiddag over bewonerscommunicatie van 30 januari en het is tevens de ledendag van Klimaatverbond Nederland. 

Datum: 25 september 2017
Tijd: 09.45 - 17.00 uur
Locatie: Het Huis Utrecht - Boorstraat 107

Programma

09:45  inloop met koffie en thee

10:30  start plenair: Welkom en panelgesprek door diverse wethouders en politici

 • Lokaal klimaatbeleid: hoe gaat dat in Delft? Over samenwerken met kennisinstellingen, smart grids, de warmterotonde en duurzame energie opwekking. Margreet van Gastel interviewt Stephan Brandligt (voorzitter Klimaatverbond Nederland en wethouder in Delft)
 • Nationale kijk op de energietransitie. Waar gaat het hard? En waar kan het sneller? O.l.v. Meindert Smallenbroek (Directeur Energie & Omgeving bij Ministerie van Economische Zaken)
 • Energieopwekking bij waterschappen. Alle waterschappen energieneutraal in 2025. O.l.v. Roelof Bleker (Dijkgraaf bij Waterschap Rivierenland)
 • Panelgesprek met drie Green Deal-gemeenten onder leiding van Sible Schöne (Programmadirecteur HIER Klimaatbureau) en Margreet van Gastel rondom het thema:  wat is er nodig om de warmtetransitie tot een succes te maken?

12:00  diverse lunchonderdelen: 

 • Gouden Ster Gemeenten: lunch met stoomcursus Klimaatstraatfeest
 • Hier: lunch met tips en tricks voor bewonerscommunicatie
 • Klimaatverbond: lunch met ALV
 • Klimaatverbond: lunch en oefening in aardgasloos denken
 • Alliander DGO EVI (max 12 personen) - kruip in de rol van de bewoner en ervaar hoe je met jouw buurt aardgasvrij wordt

13:30  Keynote door Ingrid Thijssen, CEO Alliander 

14:15  deelsessies, ronde 1 

 • HIER verwarmt: waar lopen bewoners warm voor? (HIER, zie onder voor toelichting)
 • Gebouwgebonden financiering (HIER)
 • Europese ervaring met ruimtelijke invulling van de energietransitie
 • Masterclass klimaatadaptatie
 • Innovatieve energietechnieken en gemeentelijk beleid

15:30  deelsessies, ronde 2

 • Bewonersparticipatie en de rol van lokale energie initiatieven (HIER)
 • De lokale uitvoeringsorganisatie (HIER)
 • Kansen van regionale samenwerking voor de energietransitie
 • Energiebesparing bij scholen en de rol van gemeenten
 • Zin en onzin van monitoring voor lokaal klimaatbeleid

16:30  netwerkborrel

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via dit inschrijfformulier. Vermeld hierbij graag of u de hele dag of een deel van de dag aanwezig kunt zijn. De lunch is sowieso vegetarisch, mocht u nog andere dieetwensen hebben dan vernemen we dat graag.

Toelichting deelsessies

 

Ronde 1

HIER verwarmt: waar lopen bewoners warm voor?

Platform HIER verwarmt is in 2016 opgericht met als doel bewoners te informeren over de warmtetransitie en hen te stimuleren om samen met andere wijkbewoners stappen te zetten naar wonen zonder aardgas. Daarnaast ondersteunt HIER verwarmt gemeenten bij hun benadering van bewoners, onder andere via een communicatie toolkit, een nieuwsbrief, publicaties en kennissessies.

Tijdens deze sessie laten we zien waar we nu staan met de website en informeren we u over de eerste resultaten van het platform: wat interesseert bewoners het meest? Wat roept juist weerstand op? Welke vragen krijgen we zoal? Daarnaast gaan we in gesprek over de vraag hoe we het platform verder kunnen ontwikkelen en nog beter aan kunnen laten sluiten bij de wensen van gemeenten. Met medewerking van o.a. Susanne van Suylekom, projectleider HIER verwarmt

Gebouwgebonden financiering

Omdat voor een groot deel van de bewoners financiering van de maatregelen een probleem is, is gebouwgebonden financiering zeer waarschijnlijk een onmisbaar onderdeel van de transitieaanpak. In deze workshop wordt het instrument toegelicht en gaan we in op de haalbaarheid ervan. Daarbij komt ook de vraag aan de orde of het instrument door de markt kan worden opgepakt, of dat er, indien dit onvoldoende van de grond komt, er een rol is voor de netwerkbedrijven. Met medewerking van o.a. Jolein Schorel, expert gebouwgebonden financiering en Joris Loefs, Alliander

Europese ervaring met ruimtelijke invulling van de energietransitie

De gemeente Zaanstad deelt ervaringen uit andere Europese steden rondom de ruimtelijke invulling van de energietransitie.
De energievoorziening verandert en zal in de nabije toekomst nog veel meer veranderen. Dit vraagt om een integrale afstemming met ruimtelijke planvormingsprocessen.

Deze integratie is het onderwerp van het Europese project Urban Learning, waaraan vanuit Nederland Amsterdam en Zaanstad deelnamen. De lessen uit dit project, maar ook hoe dit project heeft geleid en leidt tot een geïntegreerde energie- en ruimtelijke planning  worden gedeeld tijdens deze sessie. Gemeente Zaanstad, Marina Schuit en Maria Santman

Masterclass klimaatadaptatie.
Aanpassing aan de onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering –klimaatadaptatie- komt noodgedwongen steeds hoger op de maatschappelijke agenda. Meer extreem weer, verdergaande zeespiegelstijging en verschuivende klimaatzones vragen daarom. De afspraak in de deltabeslissing (2014) is dat in 2020 gemeenten, provincies en waterschappen (samen met het Rijk) klimaatbestendig beleid hebben ontwikkeld en geïmplementeerd. In deze workshop bespreken we mogelijke werkwijzen om tot klimaatbestendig beleid te komen. Vragen die aan de orde komen zijn o.a: Wat is klimaatbestendig beleid? Wat kunnen we leren van de koplopers? Hoe betrek je burgers en bedrijfsleven bij dit proces? Moet je prioriteiten stellen of zit daar juist het risico?Madeleen Helmer, Klimaatverbond Nederland

Innovatieve energietechnieken en gemeentelijk beleid.
Steeds vaker worden (experimentele) technieken ontwikkeld om energie te besparen of duurzaam op te wekken. Het duurt lang om deze nieuwe technieken beschikbaar, goedkoper en (veel)gebruikt te krijgen. Stel je eens voor dat we ze grootschalig en succesvol implementeren! Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je ze bijvoorbeeld in het gemeentelijk energiebeleid? Wie zet welke stappen om nieuwe technieken een plek te geven? Hierover gaan we met elkaar in gesprek. Dit met als oogmerk er een duw aan te kunnen geven. 
Henk Diepenmaat, Klimaatverbond Nederland

Ronde 2

Bewonersparticipatie en de rol van lokale energie initiatieven

Bewonersparticipatie is een essentieel onderdeel van een effectieve wijkaanpak. Buurkracht heeft veel ervaring met het opzetten van bewonersgroepen rond energiebesparing. Tijdens de sessie over bewonersparticipatie gaan we samen met Buurkracht in op de vraag; ‘welke mogelijkheden zijn er om deze groepen actief te betrekken bij de warmtetransitie?’

Ook een groeiend aantal lokale energiecoöperaties pakken een rol in de warmtetransitie. Niet als alternatief voor de rol van de gemeente, wel als deel van de lokale aanpak. Energiecoöperaties kunnen bewonersgroepen ondersteunen in het besluitvormingsproces, samen met het bedrijfsleven invulling geven aan de lokale energiebesparingsaanpak en samen met warmtebedrijven kleinschalige warmtenetten ontwikkelen en beheren. Met medewerking van Buurkracht en Kennemer Energie

De lokale uitvoeringsorganisatie

Zeker wanneer er een keuze wordt gemaakt voor een combinatie van (al dan niet vergaande) besparingsmaatregelen en een warmtevoorziening op lagere temperatuur lijkt het noodzakelijk de bewoners te begeleiden bij de te nemen maatregelen en de financiering hiervan. Hoe ziet zo’n energieloket 2.0 er uit? Wordt het een nieuw wijkbedrijf, een gemeentelijk energiedienstenbedrijf? Hoe verhoudt een dergelijke organisatie zich tot het lokale bedrijfsleven en landelijke aanbieders van integrale concepten? Hoe willen bewoners benaderd worden? Wat kunnen energiecoöperaties betekenen bij de begeleiding van bewoners? Het HIER klimaatbureau zal tijdens deze workshop de eerste resultaten presenteren van een onderzoek naar de vraag hoe verschillende partijen hierover denken. Met medewerking van onder andere Maud Vastbinder, Projectleider Bewonersgerichte Aanpak Energiebesparing en Sible Schöne, Directeur HIER klimaatbureau

Kansen van regionale samenwerking voor de energietransitie.
Ervaringen uit het Gelders Energieakkoord, de Brabantse Energieagenda en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Wat is de grote waarde van regionale samenwerking? En waar is het lastig? Wat maakt een regio geschikt voor samenwerking Ron Schumacher (Klimaatverbond Nederland), Petra Lettink, (Klimaatverbond Nederland en Gelders Energie Akkoord), en anderen

Energiebesparing bij scholen en de rol van gemeenten

We zien dat het voor gemeenten lastig is om scholen te bewegen hun gebouwen te verduurzamen. Met de beste intenties worden er vanuit duurzaamheidsprogramma’s trajecten gestart, aanbod ontwikkeld en pogingen gedaan schoolbesturen te verleiden hier gebruik van te maken. Toch lukt het maar weinig gemeenten het verduurzamen van scholen te versnellen.

In deze sessie willen we deelnemers meenemen in de wereld van onderwijshuisvesting: wat speelt er, welke belemmeringen ervaren schoolbesturen en wat doet de Green Deal Scholen om versnelling te bereiken. We reiken medewerkers duurzaamheid van gemeenten concrete handvatten aan hoe zij met hun collega’s van Vastgoed en Onderwijs kunnen samenwerken in het ondersteunen van scholen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Klimaatverbond Nederland heeft medewerkers van twee gemeenten gevraagd te vertellen over hoe het hun wel lukt het verduurzamen van schoolgebouwen te versnellen. Ruud van Vliet (Greendeal Scholen en Klimaatverbond Nederland)

Zin en onzin van monitoring voor lokaal klimaatbeleid

Pieter van de Ploeg (Monitoring Gelders Energie Akkoord, Alliander), Martha Klein (Lokale Energie Etalage, Klimaatverbond Nederland), Anna Schoemakers (Directeur Greenpeace Nederland) gaan met u in gesprek over het belang van monitoring. Er wordt wat afgemonitord in dit land. Maar wat doe je ermee? Wil je de stand van zaken kennen? En waarom dan? Leg je er verantwoording mee af? En aan wie dan? Of kan monitoring ook zorgen voor versnelling van de energietransitie? Voor betere keuzes, beter beleid, betere implementatie en een lerende organisatie? Onder leiding van Henk Diepenmaat, (Klimaatverbond Nederland) gaan we het gesprek hierover aan!

Wij hopen u 25 september te verwelkomen!

Bekijk alle artikelen over: